Behoudens door uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die aan Bizonder Grafisch worden toevertrouwd. Tenzij wanneer dit formeel door de vormgever werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Bizonder Grafisch.
De offertes, opgesteld door Bizonder Grafisch, zijn steeds vrijblijvend en zijn steeds 30 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Opdrachten verbinden Bizonder Grafisch slechts wanneer deze door laatstgenoemde, door middel van een orderbevestiging, worden aanvaard.
Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bizonder Grafisch die zich de mogelijkheid voorbehoud zijn toestemming hiertoe te weigeren. Opdrachten met een periodiek karakter, onafhankelijk of deze voorafgaandelijk volledig dan wel in delen werden gegeven, kunnen slechts worden beëindigd mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan Bizonder Grafisch verzonden.
De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de standaarden en afspraken die in de offerte worden weergegeven.
Bizonder grafisch voldoet, behoudens andersluidend beding aan zijn leveringsverplichting voor webprojecten wanneer het bestelde ontwerp online ter beschikking van de opdrachtgever wordt gesteld en dit op de website van de opdrachtgever, op de eigen website of op enige andere aangeduide website.
Bizonder grafisch voldoet, behoudens andersluidend beding aan zijn leveringsverplichting voor print- en drukprojecten wanneer het bestelde ontwerp ter beschikking van de opdrachtgever wordt gesteld en dit geprint, gedrukt of als print- of drukklaar bestand. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Bizonder grafisch niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, voor de taalkunige controle van het finale drukklaar bestand. Na een goed voor druk is Bizonder Grafisch niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten in het gedrukt resultaat.
Alle klachten met betrekking tot de opdracht dienen door de opdrachtgever per mail of per aangetekend schrijven aan Bizonder Grafisch te worden meegedeeld binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen na de kennisgeving dat het ontwerp ter beschikking is. Klachten dienen in ieder geval te worden geformuleerd voor de ingebruikname van het ontwerp door de opdrachtgever. Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Bizonder Grafisch.
De aansprakelijkheid van Bizonder Grafisch is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. Bizonder Grafisch is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of enige derde. Bizonder Grafisch heeft altijd de keuze het werk te herdoen dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.
De opdracht noch de levering omvatten, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige exclusiviteit, afstand of overdracht van intellectuele rechten. Bizonder Grafisch behoudt het recht om de ontwerpen te gebruiken.
Alle bronbestanden blijven eigendom van Bizonder Grafisch.
De opdrachtgever zal geen rechten vestigen op het ontwerp waardoor Bizonder Grafisch beperkt kan worden in de uitoefening van zijn intellectuele eigendomsrechten.
De opdrachtgever verkrijgt op maatsoftware die in uitvoering van de opdracht wordt gecreëerd een niet-exclusieve licentie. De broncode van deze software blijft eigendom van Bizonder Grafisch. Wijzigingen kunnen slechts aangebracht worden na toestemming van Bizonder Grafisch. Bizonder Grafisch blijft eveneens exclusieve eigenaar van de know-how die bij de ontwikkeling wordt gecreëerd. Het gebruik van standaardsoftware gebeurt onder licentie op naam van de opdrachtgever.
Alle applicaties en code op maat mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de vooropgestelde projecten.
Al het door Bizonder Grafisch vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizonder Grafisch niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites en drukwerk dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
De eigendom van door Bizonder Grafisch verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Bizonder Grafisch, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Bizonder Grafisch hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Bizonder Grafisch gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Bizonder Grafisch behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Bizonder Grafisch heeft het recht, indien nodig, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, en dit al dan niet in onderaanneming.
De handelsnaam van Bizonder Grafisch zal, tenzij anders vermeld op offerte, bestelnota of overeenkomst, goed leesbaar vermeld worden op de homepage van de website en op zowel de verso als de drager van elke grafische of digitale neerslag van het ontwerp.
De opdrachtgever zal Bizonder Grafisch vrijwaren voor elke schade die geleden wordt door het gebruik van informatie, beelden of elementen waarvan de opdrachtgever de opname vraagt. Bizonder Grafisch is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de drager waarop deze elementen hem door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.
Na publicatie op het internet volgt een periode van 7 kalenderdagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
De prijzen zoals vermeld in de offertes die door Bizonder Grafisch worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lonen, lasten en materiaalprijzen zoals deze van kracht zijn ten tijde van de op de offerte vermelde datum. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of in het contract vastgestelde prijzen met zich brengen.
De facturen van Bizonder Grafisch zijn binnen een periode van 15 werkdagen vanaf de factuurdatum te betalen. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50.
Bizonder Grafisch behoudt zich het recht tot tussentijdse facturatie voor projecten met een doorlooptijd van minimum 30 dagen. De betalingsvoorwaarden bij het ontwikkelen van een website zijn: Fase 1 = 25% vooraf. Na de ondertekende orderbevestiging krijg je een factuur voor 25% vooruitbetaling. Van zodra dit betaald is en je de gevraagde input bezorgd hebt, start ik met het bouwen van de website. Fase 2 = 50% na goedkeuring webdesign. Fase 3 = 25% bij oplevering. Na de oplevering van de website ontvang je de factuur voor de resterende 25%. De bovengenoemde bedragen dienen binnen de 7 dagen na factuurdatum te zijn overgeschreven op mijn bankrekening, onder vermelding van het factuurnummer. U heeft niet het recht om deze betalingsverplichting op te schorten. Bij niet tijdige betaling wordt er niet aan de volgende fase gestart.
Noch klachten met betrekking tot de levering, de kwaliteit, de kwantiteit of de conformiteit van de goederen, noch enige andere klachten schorsen de betalingsverplichting.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal geen enkele creditnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door Bizonder Grafisch op naam van dezelfde opdrachtgever opgemaakt.
In geval een factuur op haar vervaldag niet is betaald, worden alle nog verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Alle geleverde ontwerpen blijven eigendom van Bizonder Grafisch tot op het moment van algehele betaling van alles wat de vormgever uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.
Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.
Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij gevestigd is en dit volgens de keuze van de eiser.
Back to Top